Úvod

■  V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky vykonaná dňa 23.12.2004 registrácia Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica pod číslom spisu VVS/1-900/90-25186.

■  Krajské plavecké združenie Banská Bystrica (ďalej len KPZ BB) združuje a zastupuje plavecké kluby a oddiely, kluby a oddiely športového, plutvového, nádychového plávania a potápania a iné právne subjekty, ktoré vznikli v súlade s právnym poriadkom SR, ktorých sídlo sa nachádza na území Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK).

■ KPZ BB pôsobí pri odstraňovaní plaveckej negramotnosti na všetkých úrovniach, pri zabezpečovaní základného, prípravného, výkonnostného a vrcholového plávania a potápania v spolupráci so základnými, strednými a vysokými školami či inými občianskymi združeniami na území BBSK.

■  KPZ BB sa podieľa na rozvoji slovenského plávania, športového, plutvového ako aj nádychového plávania a potápania, prostredníctvom svojich členov podporuje vznik a činnosť útvarov talentovanej mládeže.

■  Cieľom KPZ BB je podpora športových a pohybových aktivít najmä pretekárskeho charakteru, výkonnostného a vrcholového športu, ale aj amatérskeho a rekreačného športu pre všetkých, ako aj podpora a rozvoj telesnej kultúry vo všeobecnosti.

■  Napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia späté zároveň s rozvojom plaveckých športov ako uznanému športu podľa § 3 písm. f) Zákona o športe.

■  KPZ BB riadi a organizuje samostatne, alebo v spolupráci s ďalšími orgánmi súťaže (aj medzinárodné) predovšetkým v oblasti plaveckých športov vo všetkých vekových kategóriách. Organizuje a riadi akcie zamerané na zvyšovanie výkonnosti v plaveckých športoch (tréningové sústredenia a kempy), plavecké tábory a pod. so zameraním aj na využitie voľného času.

■  Orgánmi KPZ BB sú:

    a/ Valné zhromaždenie

    b/ Výbor

    c/ Predseda

    d/ Kontrolná komisia

■  Rozhodnutím Výboru si KPZ BB môže zriadiť aj iné odborné orgány – komisie, pričom súčasne vymedzí ich úlohy a ciele.