Úvod

■  V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov bola

    na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky vykonaná dňa 23.12.2004 registrácia   

    Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica pod číslom spisu VVS/1-900/90-25186.

 

■  Krajské plavecké združenie Banská Bystrica (ďalej len KPZ BB) zastupuje plavecké kluby

    a oddiely, kluby a oddiely športového, plutvového, nádychového plávania a potápania a iné

    právne subjekty, ktoré vznikli v súlade s právnym poriadkom SR, ktorých sídlo sa nachádza

    na území Banskobystrického kraja.

 

■  KPZ BB pôsobí pri odstraňovaní plaveckej negramotnosti na všetkých úrovniach,

    pri zabezpečovaní základného, výkonnostného a vrcholového plávania a potápania

    v spolupráci so základnými a strednými školami na území Banskobystrického kraja.

 

■  KPZ BB sa podieľa na rozvoji slovenského plávania, športového, plutvového ako aj

    nádychového plávania a potápania, prostredníctvom svojich členov podporuje vznik

    a činnosť útvarov talentovanej mládeže na území Banskobystrického kraja.

 

■  KPZ BB riadi a organizuje samostatne, alebo v spolupráci s ďalšími orgánmi súťaže

     vo všetkých vekových kategóriách.

 

■  Štruktúru orgánov KPZ BB tvoria:

    a/ Valné zhromaždenie

    b/ Predseda

    c/ Výbor

    d/ Kontrolná komisia

    e/ Kontrolór, ak sú splnené podmienky v § 10 zákona č. 440/2015 z. z. o športe v znení
        neskorších predpisov